Đua top Bạch Hảo Chiến

Mangaplay 02/09/2021, 09:30:53

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả chuỗi  Event Hot - Event  HOT -  Đua Top Bạch Hảo Chiến  để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. .Làng Lá Truyền Kỳ

 Tiêu 4.800 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được  Anh Đào -sakura

 

      

     Tiêu 6.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được

  1. .Bách Hảo Chiến

 Tiêu 5.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được  Sasuke-sakura

Tiêu 6.600 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được  Sasuke-sakura

  1. Nử Nhân Thổ

 

 

 Tiêu 5.400 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được  La-Kaguya

 Tiêu Ngọc Để Nhận Thưởng thêm Thuốc Thuộc tính nâng cấp cho nhân vật

tin tức