Event HOT - Đua Top Jinchuuriki

Mangaplay 03/09/2021, 21:36:41

- BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả chuỗi  Event Hot - Event  HOT -  Đua Top Jinchuuriki  để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Gộp Sever Vui Vẻ

 

 Tiêu 7.800 Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được Skim Túc Mệnh ( Lục Đạo – Tiên Nhân )

 Tiêu 9.600 Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được ( Tam Nguyệt Liềm Chi Linh )

 

  1. Quốc Gia Ninja

 

 Tiêu 4.800 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Sasuno Itachi UUR

 

 Tiêu 6.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Bát Vĩ – Kiler Bee UUR

  1. Jinchuuriki Vĩ Thú

 

 

 Tiêu 5.000 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Ngoại Đạo Ma Tượng UUR

Tiêu 6.600 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Thần Hoá – Shukaku UUR

"

"

tin tức